Title
SPŠ Elektrotechnická Piešťany
Kategória
Listing Categories
Škola
Lokalita
Listing Location
Piešťany
Facebook

SPŠ Elektrotechnická Piešťany v súčasnosti

Zriaďovateľom Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Piešťanoch v súčasnosti je Trnavský samosprávny kraj. Riaditeľom školy je od školského roka 2014/2015 Mgr. Jozef Kolník.

Od školského roka 2015/2016 pôsobí SPŠ Elektrotechnická Piešťany v nových priestoroch. Z budovy na Námestí SNP sa presťahovala do voľných priestorov Strednej odbornej školy záhradníckej na Brezovej ulici. V jednom školskom areáli pôsobia teda dve samostatné stredné školy.

Presťahovanie SPŠE do nových priestorov si vyžiadalo rozsiahle rekonštrukčné práce, prebudovanie učební, vybudovanie laboratórií, nových elektrických rozvodov a pod. Bolo to po odbornej i časovej stránke náročné, ale zvládlo sa to. V súčasnosti študenti, učitelia a ďalší školskí pracovníci majú vhodné podmienky pre štúdium, pedagogickú prácu a prevádzku školy.

Nové pôsobisko prinieslo SPŠE niektoré vylepšenia v živote školy. Stravovanie prebieha v jej priestoroch, je tu kuchyňa a jedáleň. Súčasťou objektu školy je internát pre chlapcov a dievčatá. Výrazne sa zlepšili podmienky pre športovú činnosť. Žiaci majú k dispozícii telocvičňu, posilňovňu a ihriská. V budove sa nachádza kongresová sála, kde sa konajú spoločenské podujatia.

Ďalšie informácie o škole, prospechu študentov, o podujatiach možno získať na webovej stránke školy www.spsepn.edu.sk alebo www.info-spsepn.edupage.org.

SPŠ Elektrotechnická Piešťany ponúka dva študijné odbory:

  • ELEKTROTECHNIKA (ELE) – tri triedy v ročníku,
  • TECHNICKÉ A INFORMATICKÉ SLUŽBY V ELEKTROTECHNIKE (TIS) – jedna trieda v ročníku.

V študijnom odbore ELE sú od 3. ročníka zavedené tri učebné bloky:

  • telekomunikačná technika (TEL),
  • počítačové systémy (POS),
  • informatické a telekomunikačné systémy (ITS).

Študenti si k týmto zameraniam môžu v 3. a 4. ročníku zvoliť ďalšie predmety.

V študijnom odbore TIS získavajú študenti vedomosti nielen z elektrotechniky, ale aj z ekonomiky a manažmentu. V 4. ročníku majú voliteľné predmety – príprava na podnikanie alebo digitálne multimédiá.

V 4.ročníku výučbou predmetu elektrotechnická spôsobilosť získajú študenti potrebné vedomosti pre vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti elektrotechnika.

Po absolvovaní štúdia môžu absolventi SPŠE kvalifikovane pracovať v oblasti elektrotechniky i v ďalších priemyselných odvetviach, uplatňujú sa tiež v oblasti podnikania, manažmentu, administratívy a pod. Viacerí študenti pokračujú v štúdiu na vysokých školách na Slovensku a v Čechách.

Svoje vedomosti a zručnosti študenti rozvíjajú aj vo viacerých krúžkoch so zameraním na elektrotechniku, výpočtovú techniku, robotiku, ekonomiku, kultúrnu oblasť, šport a pod.

Študenti sa každoročne zúčastňujú rôznych súťaží a sú úspešní v okresných, krajských a celoslovenských kolách.

Škola organizuje odborné exkurzie, literárno-poznávacie exkurzie po Slovensku, poznávacie zájazdy do zahraničia a pod.

Pre študentov je k dispozícií školská knižnica.

V súčasnom SPŠ Elektrotechnická Piešťany realizuje niekoľko projektov.

Medzinárodný projekt EÚ realizuje SPŠE Piešťany spoločne s českou SPŠ E. Beneše a Obchodní akademie Břeclav pod názvom Česko-slovenský študentský časopis Piknik. Študenti sa prostredníctvom časopisu oboznamujú s kultúrou a jazykom druhého národa, vzájomne sa spoznávajú prostredníctvom výmenných stáží.

V rámci projektu Junior Achievement Slovensko si študenti odboru technické a informatické služby v elektrotechnike zakladajú na škole fiktívne študentské akciové spoločnosti, ktoré simulujú akciovú spoločnosť. Študenti sa takto učia samostatne podnikať.

Škola sa každoročne zapája do medzinárodného projektu ENERSOL. Študenti sa prezentujú svojimi prácami a zariadeniami na využitie rôznych obnoviteľných zdrojov energie a ich vplyve na životné prostredie.

Škola je tiež zapojená do sieťovej CISCO akadémie, prostredníctvom ktorej si študenti rozširujú svoje vedomosti z oblasti počítačových sietí a využívania informačných technológií v praxi. Po absolvovaní akadémie získajú certifikát CISCO akadémie.

SPŠE Piešťany udržuje dlhoročné partnerské vzťahy s SŠEI a Ř v Rožnove pod Radhoštěm.

Folklórny súbor Slnečnica pôsobiaci pri SPŠE v Piešťanoch šíri už 30 rokov slovenskú ľudovú kultúru doma i v zahraničí.

 

Amenities
Data not found.
Video
FAQ
Review
0 Reviews
TagLine
No data
Hotel
SeeGo
REZERVÁCIA S BOOKING.COM REZERVÁCIA S BOOKING.COM Grand Boutique Hotel SergijoGrand ...
Closed Now
Detail info
Website
Email
Address
AdressBrezová 2, 921 77 Piešťany
Contact Phone 1
Listing Keyword
No data